Obezita ako najväčší rizikový faktor


Michal Piják, MD – Personalised Evolutionary Nutrition
https://www.facebook.com/334939066589623/photos/a.2717583128325193/3391899914226841/

OBEZITA, NAJVÄČŠÍ RIZIKOVÝ FAKTÓR ZÁPALU PĹÚC PRI COVID-19, PO VEKU A MUŽSKOM POHLAVÍ
Marlene Busko, 5. novembra 2020, https://www.medscape.com/viewarticle/940440

Vo veľkej medzinárodnej štúdii pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) s COVID-19 sa pravdepodobnosť závažného zápalu pľúc (tj. vyžadujúci invazívnu mechanickú ventiláciu) postupne zvyšovala so zvyšujúcim sa indexom telesnej hmotnosti (BMI) – nezávisle od cukrovky, hypertenzie , dyslipidémie alebo fajčenia.

Hlavným zistením bola lineárna korelácia medzi BMI a potrebou invazívnej mechanickej ventilácie po úprave na centrum, vek, pohlavie a ďalšie vopred určené metabolické rizikové faktory.
Riziko bolo „najvyššie u starších ľudí a mužov, ale ďalším najdôležitejším rizikovým faktorom pre rozvoj závažného zápalu pľúc, bola obezita ,“ uviedol François Pattou, MD, Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Francúzsko, ktorý prezentoval tieto poznatky na interaktívnom mítingu ObesityWeek ® Výsledky boli nedávno tiež publikované v predtlačovom článku v časopise The Lancet.

Patti a jeho kolegovia najprv už v apríli hlásili, že obezita je jedným z najväčších rizikových faktorov pre ťažkú formu COVID-19, najmä u mladších pacientov. Mnoho ďalších správ poukázalo na túto asociáciu a francúzski vedci sa potom rozhodli uskutočniť súčasnú veľkú medzinárodnú multicentrickú kohortnú štúdiu.
„Vysoký počet zahrnutých pacientov [nám umožnil] oddeliť úlohu rôznych metabolických kofaktorov a preukázať, že obezita, nie cukrovka alebo hypertenzia, bola hlavným determinantom závažného zápalu pľúc [podľa veku a pohlavia],“ povedal Pattou pre Medscape Medical News. A vplyv obezity bol najvýraznejší u žien mladších ako 50 rokov.

Pre zaujímavosť, štúdia tiež zistila „paradox obezity“ úmrtnosti po prijatí na JIS. Konkrétne v porovnaní s chudými pacientmi (BMI <25 kg / m 2 ) mali pacienti s ťažkou obezitou (trieda obezity III, BMI ≥ 40 kg / m 2 ) zvýšené riziko úmrtia do 28 dní od prijatia na JIS. Ale pacienti s nadváhou až stredne ťažkou obezitou (BMI 25-39,9 kg / m 2 ) mali nižšie riziko takéhoto priebehu. „Druhým pôvodným zistením našej štúdie,“ pokračoval Pattou, bol „nelineárny vzťah pozorovaný medzi BMI a mierou úmrtnosti z každej príčiny u pacientov na JIS.“

Matteo Rottoli, MD, PhD, autor podobnej štúdie, o ktorej sa informoval Medscape Medical News v júli, uviedol, že nové hodnotenie „potvrdzuje závery našej štúdie, ktoré že obezita je nezávislým rizikovým faktorom mortality a pre prijatie pacienta na oddelenie intenzívnej starostlivosti. Rottoli z Alma Mater Studiorum z univerzity v Bologni v Taliansku a jeho kolegovia zistili, že v ich populácii pacientov s COVID-19 bol BMI> 35 kg / m 2 spojený s väčším rizikom úmrtia.

Z výskumu vyplýva, že „obezita by sa mala považovať za jeden z najdôležitejších parametrov identifikácie rizikovej populácie“ pri získavaní látky COVID-19, ktorá musí prijať ďalšie preventívne opatrenia, ako je napríklad sociálny dištanc, zdôraznil Rottoli. Posolstvo z tohto výskumu je, že „obezita by mala byť považovaná za jeden z najdôležitejších parametrov pre identifikáciu rizikovej populácie“ pre ochorenie COVID-19, ktorí si vyžadujú extra opatrenia, ako je sociálne dištancovanie, zdôraznil Rottoli.


P.S. Na význam obezity ako najdôležitejšieho rizikového faktora mortality pri COVID-19 som na tejto stránke upozorňoval opakovane, viď. napr. tu: https://www.facebook.com/…/a.271758312…/3353581928058640

V uvedenom poste som okrem iného napísal:
Realita je taká, že štúdie publikované v renomovaných časopisoch potvrdili, že popri vysokom veku, najväčšími rizikovými faktormi mortality na COVID-19 sú obezita, diabetes a hypertenzia. Je všeobecne známe, že ústrednú úlohu pri týchto chorobách zohráva obezita, ktorá je úzko spojená s poruchou glukózovej tolerancie a ďalšími metabolickými abnormalitami. Preto sa konštelácia týchto chorôb označuje spoločným názvom metabolický syndróm, známy aj ako syndróm X, Reavenov syndróm, syndrom inzulínovej rezistencie, či smrtiace kvarteto. V ostatných rokoch pribúdajú dôkazy, že obezita výrazným spôsobom nepriaznivo ovplyvňuje imunitnú odpoveď pri infekčných chorobách, na čo som poukázal už pred vyše 15 rokmi, v článku publikovanom v časopise Hepatology (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15349918/) , ktorý patrí medzi najrenomovanejšie odborné časopisy na svete, ktoré sa venujú štúdiu pečene. Okrem iného som v ňom uviedol toto:

Černošskí pacienti v tejto štúdii boli obéznejší ako bieli pacienti, čo je zistenie, ktoré sa pozorovalo aj v podobnej štúdii s peginterferónom alfa- 2b. Komorbidity súvisiace s obezitou u černochov, ako je cukrovka a hypertenzia, mohli prispieť k nižšej miere SVR 19% v štúdii Muir et al. v porovnaní s 26% v štúdii Jeffers et al. Zjavný nedostatok vplyvu telesnej hmotnosti v regresnej analýze v oboch štúdiách súhlasí s predchádzajúcimi pozorovaniami, že hmotnosť sama o sebe nie je spoľahlivým parametrom na predpovedanie odpovede.(3) V skutočnosti sa zistilo, že obezita je nezávislým negatívnym prediktorom odpovede na antivírusovú liečbu len vtedy, ak je definovaná ako index telesnej hmotnosti vyšší ako 30 kg/m 2,3 Obezita pravdepodobne znižuje účinnosť interferónu zmenou jeho distribúcie.4 Takýto farmakokinetický rozdiel je podporený aj pozorovaním zníženého výskytu nežiaducich účinkov u černošských pacientov, ktorých zistil Jeffers et al. Obezita môže tiež vyvolať rezistenciu voči interferónu priamo zmenou imunitných funkcií.(5)“


Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk