Kde je pandémia: 2016-2020


Národné centrum zdravotníckych informácií – úmrtnosť hospitalizovaných
http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Hospitalizacie/Pages/default.aspx

Vekové zloženie obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch a jeho prognóza do roku 2030 (článok z roku 2015)
Proces populačného starnutia sa zvyčajne definuje ako posun zloženia obyvateľstva podľa veku smerom k starším vekovým skupinám. Na Slovensku súvisí zvyšovanie počtu starších osôb v populácii s poklesom plodnosti v posledných rokoch a nárastom dĺžky života. Na druhej strane je to tiež dôsledok predchádzajúceho populačného vývoja, ktorý sa odrazil v špecifickom charaktere vekovej štruktúry. Slovensko v európskom priestore patrí síce ku krajinám s relatívne mladou populáciou, no zmeny vo vekovej štruktúre v posledných dvoch dekádach ukazujú, že proces starnutia naberá na intenzite a Slovensko sa môže zaradiť medzi krajiny s pomerne starou populáciou. Cieľom príspevku je poukázať na možný budúci populačný vývoj Slovenska a jeho krajov do roku 2030 v kontexte procesu populačného starnutia.
https://ssad.statistics.sk/SSaD/index.php/vekove-zlozenie-obyvatelstva-v-slovenskej-republike-a-krajoch-a-jeho-prognoza-do-roku-2030/

Keďže nezbierame ani neposkytujeme tretím osobám žiadne osobné údaje, komentáre nie sú povolené. Navštívte nás na Facebooku: fb.com/nechapemto.sk